Condicions generals de compra

El present acord regula les condicions generals de compra per a les diverses publicacions ofertes en aquesta pàgina web per part de l’EDITORIAL UOC (OBERTA UOC PUBLISHING, S.L.U.), amb domicili a Avinguda Tibidabo, 39 - 43, 08035 de Barcelona, amb el CIF núm. B-62109772 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 32173, Foli 89, Full B-209376, Inscripció 1a, pel que el CLIENT, en el moment que completa el procés de registre i compra alguna publicació, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació.

 

CLÀUSULES


PRIMERA.- Objecte
El present acord té per objecte la compra i l’acceptació per part del CLIENT de les publicacions ofertes en aquest web per EDITORIAL UOC, i lliurement escollides pel CLIENT, d’acord amb els termes i les condicions recollits en les clàusules del present document.

SEGONA.- Procediments de compra
1. Escollir el llibre i afegir-lo a la cistella de compra.
2. Efectuar l’ordre de compra.
3. Registrar-se com a usuari.
4. Emplenar el formulari.
5. Escollir la modalitat de pagament.
6. Efectuar el pagament.

 

TERCERA.- Preu, formes de pagament i lliuraments
A. Preu
En contraprestació per les publicacions adquirides, el CLIENT accepta pagar expressament a EDITORIAL UOC les quantitats especificades en aquell moment en la relació de preus establerts en la pàgina web www.editorialuoc.com per a la corresponent publicació escollida.
Tots els preus publicats inclouen el corresponent impost sobre el valor afegit (IVA).
Les despeses d’enviament NO estan incloses en els preus indicats per a cada publicació. Aquests s’indiquen en efectuar l’ordre de compra.

 

B. Forma de pagament
1. Pagament per mitjà de targeta bancària. Se li sol·licitaran les dades de la seva targeta.
2. Pagament mitjançant la plataforma Paypal. Se li sol·licitarà ser usuari de Paypal (pot crear un compte en aquell mateix moment sense cap cost afegit).
3. Tots els procediments de pagament es realitzen per mitjà de servidors segurs i EDITORIAL UOC garanteix la confidencialitat de les comunicacions que mantingui amb el CLIENT, d’acord amb la nostra política de privacitat.
Una vegada finalitzada la compra amb èxit, se li enviarà per correu electrònic un codi de confirmació i tots els detalls de la seva compra. El comprador podrà sol·licitar-nos gratuïtament una còpia de la factura.

 

C. Lliurament de productes
Els tràmits per sol·licitar els productes es realitzen a través de Disnet, Sistemes de Distribució S. A., com a empresa encarregada de la tramitació de les comandes.
El lliurament de les comandes es realitza per mitjà d’una empresa de logística externa. El termini de lliurament pot variar en funció de la ubicació del punt de lliurament de la comanda, i de la disponibilitat de les publicacions. Excepcionalment, els terminis de recepció del producte poden variar per circumstàncies alienes a EDITORIAL UOC, tals com incidències en el transport o dificultats en el lliurament de les publicacions.
El CLIENT ha de facilitar el lliurament del producte comprat, i hauria d’indicar les franges horàries preferibles per al lliurament de la compra, dins de l’horari laboral, així com si hi ha cap particularitat o dificultat per rebre la publicació adquirida. EDITORIAL UOC queda exonerada per qualsevol retard extraordinari l’origen del qual es degui a problemes per rebre el producte per part del CLIENT.
Les despeses d’enviament s’indiquen en efectuar la compra de la publicació escollida.

 

QUARTA.- Devolucions
En cas de defecte de fàbrica o errors en el producte entregat, només s’admetran devolucions o canvis de les peces si s’inclou l’embalatge original i es comprova que es tracta d’un defecte o anomalia de fabricació o d’embalatge i no d’ús, manipulació o emmagatzematge inadequats o negligents per part del CLIENT. S’acompanyaran sempre del corresponent albarà de lliurament o de la factura.


Tant en el cas de devolució per defecte de fabricació o embalatge com en el cas d’error en la comanda, s’oferirà al CLIENT la substitució del producte per un altre d’igual, sense cost addicional i sense dret, per part del CLIENT a cap tipus de compensació. Les despeses que generi l’enviament de la comanda reparada o correcta seran a càrrec de l’EDITORIAL UOC.

 

En tot cas, la devolució quedarà sempre subjecta a un examen previ per part de l’EDITORIAL UOC de l’estat del producte objecte de devolució i a la verificació que s’han complert els requisits exigibles en les presents condicions de venda. Una vegada rebuda la devolució i en cas que procedeixi, reemborsarem l’import cobrat en un termini màxim de 14 dies naturals des de la recepció i utilitzant el mateix mitjà que es va utilitzar per realitzar el pagament.
 

EDITORIAL UOC es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora d’un termini de 30 dies o de productes que no es trobin en iguals condicions en les quals van ser rebuts.

 

Les devolucions es gestionaran a través de l’enviament d’un correu electrònic a ediuoc@uoc.edu realitzant una descripció dels motius i de les causes al·legats per a la devolució. Així mateix, serà necessari indicar el nom i cognoms, i el número de referència de la comanda. Una vegada rebuda la petició, la tramitarem oportunament.


No s’admetran devolucions dels productes quan hagin estat oberts i utilitzats, i no conservin els embalatges originals. Si es tracta d’un producte digital, el client disposarà d’un termini de 14 dies naturals, des de la data de compra, per tornar els llibres sempre que no hagin estat descarregats ni llegits online.

 

CINQUENA.- Dret de desistiment
El CLIENT té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.
El termini de desistiment expirarà passats 14 dies naturals a partir del dia que el CLIENT, o un tercer indicat pel CLIENT, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.


Per exercir el dret de desistiment, el CLIENT haurà de notificar a EDITORIAL UOC (Avinguda Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona), o mitjançant el correu electrònic ediuoc@uoc.edu, la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

 

Model de formulari de desistiment
 

A l’atenció de:
OBERTA Publishing, S.L.U.
Avinguda Tibidabo, 39 - 43
08035 Barcelona
ediuoc@uoc.edu


Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé_________________

Rebut/Demanat el __/__/____
Nom del consumidor ______________________________________
Domicili del consumidor _____________________________________
Firma del consumidor
Data


Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret per part del CLIENT sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

 

Important: D’acord amb l’article 104 punt m) de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, R.D.L. 1/2007, el dret al desistiment no serà aplicable als llibres en suport electrònic o altres productes de contingut digital, a la qual cosa el CLIENT consent expressament en prémer el botó “Comprar”.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per la part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de part seva, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per part del CLIENT d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a màxim a partir de 14 dies naturals des de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar l’esmentat reembors utilitzant el mateix mitjà de pagament utilitzat pel CLIENT per a la transacció inicial, tret que hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reembors.

Podrem retenir el reembors fins a haver rebut els béns, o fins que el CLIENT hagi presentat una prova de la devolució dels béns, segons la condició que es compleixi primer.
El CLIENT haurà de retornar-nos o lliurar-nos directament els béns sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a màxim en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs l’esmentat termini.
Només el CLIENT serà responsable de la disminució de valor dels béns, resultat d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

 

SISENA.- Exoneració de responsabilitats
Les opinions aparegudes en les publicacions accessibles des d’aquesta pàgina web pertanyen als seus respectius autors, editors o distribuïdors corresponents. EDITORIAL UOC queda exonerada directament i indirectament de qualsevol responsabilitat.
EDITORIAL UOC no pot garantir a tota hora la disponibilitat de les publicacions en la seva pàgina web. En el supòsit que la publicació comprada per l’usuari es trobi esgotada, automàticament se’l redirigirà a l’opció de Print On Demand (POD), sense que per a l’usuari suposi cap tràmit ni cost extra; només suposarà un increment de dies d’enviament (indicats en el moment d’efectuar el pagament). Service Point Facilites Management Ibérica, S.A. és l’empresa encarregada d’oferir aquest servei.

 

SETENA.- Comunicacions
Totes les notificacions entre les parts es realitzaran a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de confirmar la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de l’EDITORIAL UOC qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació, el CLIENT l’haurà de posar en coneixement de l’EDITORIAL UOC en el correu electrònic ediuoc@uoc.edu o en el telèfon 934863969.

VUITENA.- Compromís, acceptació i validesa del contracte

1. Tal com indica la política de privacitat de la nostra pàgina web, el CLIENT és el responsable de facilitar les seves dades de forma exacta i veraç, així com de la seva actualització.
2. El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d’ús i la política de privacitat de la pàgina web de l’EDITORIAL UOC.
3. El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes oferts en la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides al present contracte electrònic, per la qual cosa afirma que són suficients per a l’exclusió de l’error en el consentiment del present contracte i, per tant, les accepta i integra expressament.
4. El CLIENT és plenament conscient que l’acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó corresponent, indicat a la nostra pàgina www.editorialuoc.com, i que es perfeccionarà amb el pagament del producte.

 

NOVENA.- Llei aplicable i resolució de conflictes
El present contracte té caràcter mercantil i es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del contracte, que no sigui solucionada de mutu acord, ambdues parts podran optar per acudir, amb renúncia expressa, a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, als Jutjats o als Tribunals de Barcelona.

 

ATENCIÓ: Les presents condicions generals de compra han estat actualitzades amb data 11/07/2018. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com a variar la relació dels preus i publicacions ofertes. Si us plau, comprovi la data d’emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina web per poder tenir la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.