Notícies

Moral compliance, ètica en la gestió de riscos empresarial


Moral compliance, ètica en la gestió de riscos empresarial

29/11/2022

En el llibre Gestión del riesgo moral: clave para la sostenibilidad, José Félix Gonzalo proposa un model de prevenció de riscos socialment responsable.

Adoptar bones pràctiques de corporate compliance està en auge en el món empresarial i és un requisit per anticipar-se i prevenir conseqüències operatives i legals. L'últim llibre de la col·lecció DirCom, Gestión del riesgo moral: clave para la sostenibilidad, proposa un nou enfocament a l'empresa: anar més enllà del que exigeix la llei i integrar la reflexió ètica en la gestió de riscos, per evitar així impactar negativament en terceres parts.

El llibre presenta un model de compliance alternatiu, denominat compliance moral (MCM), i com ha estat aplicat en Mutualia, mútua col·laboradora de la Seguretat Social. L'autor, José Félix Gonzalo Camarero, doctor en Gestió Empresarial, Coneixement i Recerca (UPV/EHU), sosté que el MCM pot ser una "eina per facilitar la reflexió ètica en les decisions empresarials". A continuació, l'autor explica més detalls sobre aquest model.

Què entenem per compliance moral?

Una empresa sempre genera en la societat impactes, positius i negatius, als quals ha de donar resposta, com a empresa responsable, en el marc d'un exercici ètic. Aquests riscos no afecten només l'empresa, sinó també els grups d'interès o stakeholders sobre els quals potencialment impactin. Parlem del terme risc moral, conductes que no poden ser sancionades segons la legislació vigent, però poden ser incorrectes des d'un punt de vista ètic o moral.

El compliance moral és un model de gestió voluntari que les empreses adopten per procedir de manera ètica amb l'objectiu d'apostar per la sostenibilitat. Gràcies al compliance moral, l'estructura organitzativa pot identificar i gestionar els riscos morals, i també verificar que es compleix la normativa implantada per prevenir-los i controlar-los.

Quin seria un risc moral per a una empresa?

Per exemple, la publicitat d'un producte de gran consum de brioixeria infantil, en què se'n destaquen les propietats nutricionals donant a entendre que és un producte saludable. No es tracta de publicitat enganyosa, perquè les al·legacions nutricionals estan emparades per la legislació, però en canvi els experts i expertes en nutrició recomanen el consum ocasional d'aquesta mena de productes.


Quins avantatges té per a l'empresa adoptar un model de compliance moral en la gestió de riscos?

El MCM pot ser una nova via per ajudar a avaluar els riscos i adoptar una perspectiva de gestió sostenible, mirant l'impacte en tercers i la repercussió en termes de reputació. Amb la incorporació de l'ètica en la gestió empresarial, canvia la motivació, la persona ètica actua, perquè se sent responsable, no perquè li ho imposen. Els stakeholders no veuran l'empresa de la mateixa forma si planteja una relació amb ells des de la perspectiva win-win.

Quins mecanismes pot adoptar una empresa per anticipar-se a una possible situació de risc moral?

Destacaria la necessitat d'establir un mapa de riscos que inclogui els riscos morals; també, de dur a terme un pla de formació en gestió ètica per impulsar l'aprenentatge del nou enfocament d'empresa responsable, i d'establir procediments per saber gestionar els dilemes morals que puguin sorgir.

Cal obrir canals de comunicació en l'organització per informar de possibles riscos i incompliments, constituir una comissió ètica, definir mesures per supervisar els riscos o auditories per verificar l'eficàcia dels controls, i les mesures en cas que un risc es materialitzi.