Avís legal

1. Informació general

Donant compliment a la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic i a la resta de legislació complementària, us informem que el titular del lloc web és OBERTA UOC PUBLISHING, SL, amb domicili a l’avinguda Tibidabo, 39-43, 08035 de Barcelona, amb el CIF núm. B-62109772 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 32173, foli 89, full B-209376, inscripció 1a.

Per a qualsevol consulta o proposta, podeu contactar amb nosaltres a l’adreça de correu electrònic ediuoc@uoc.edu o al telèfon 93 486 39 40. Tant la marca EDITORIAL UOC i EDIUOC com el nom de domini editorialuoc.com són de titularitat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya i cedits a OBERTA UOC PUBLISHING, SL per al seu ús.

 

2. Condicions d'ús de la pàgina web

L’accés a la nostra pàgina web per part de l’usuari és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS, vigents en el moment de l’accés, que preguem que llegiu detingudament. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i d’operar a través seu.

No obstant això, per a la utilització de determinats serveis, en especial la compra de publicacions, es pot requerir la prèvia subscripció i emplenament de formularis i l’acceptació de les CONDICIONS GENERALS DE COMPRA. Aquests casos estaran degudament identificats, i s’indicarà en cada moment els procediments a seguir per a dur a terme el registre corresponent i la compra dels nostres productes editorials.

OBERTA UOC PUBLISHING, en el marc de la seva activitat editorial, posa diferents serveis i continguts a disposició dels usuaris perquè en puguin fer un ús racional i atendre les seves necessitats d’informació i adquisició de llibres en diversos formats amb una finalitat editorial i comercial, sense poder-ne fer, això no obstant, una explotació comercial, i sense que això suposi cap relació professional, mercantil ni laboral amb l’usuari, excepte en els casos previstos.

L’usuari ha d’accedir a la pàgina web de l’EDITORIAL UOC d’acord amb la bona fe, les normes d’ordre públic, les presents condicions generals d’ús i, en el seu cas, les condicions específiques d’ús que poguessin ser d’aplicació. L’accés al nostre lloc web es porta a terme sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L’usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en la present pàgina web per procediments diferents dels estipulats en les presents condicions d’ús i, en el seu cas, en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats serveis.

Aquesta pàgina web conté enllaços o hiperenllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra organització. Així, doncs, OBERTA UOC PUBLISHING no pot garantir el contingut o les informacions que es recullin a les pàgines web esmentades ni la seva veracitat o actualització. En conseqüència, OBERTA UOC PUBLISHING queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que es poguessin derivar de la utilització de pàgines web alienes a la nostra pàgina web.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra web, així com els serveis i continguts prestats, de manera unilateral i sense previ avís.

 

3. Drets de propietat intel·lectual

OBERTA UOC PUBLISHING és titular o llicenciatària, si escau, dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la totalitat dels continguts d’aquesta pàgina web (incloent-hi, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots els elements que configuren l’aparença visual, la imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que formen el lloc web www.editorialuoc.com —aspecte i comportament o look and feel—, marques, logotips, noms comercials, textos, crítiques i comentaris, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programes, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació i codis font de les pàgines web). Sigui com sigui, OBERTA UOC PUBLISHING disposa del consentiment corresponent per a l’ús dels diferents continguts que integren aquest lloc web.

OBERTA UOC PUBLISHING autoritza expressament la reproducció per a ús privat dels continguts d’aquesta pàgina web. Aquesta autorització no inclou la reproducció, transformació ni, en general, cap altra forma d’explotació, pel procediment que sigui, dels continguts del lloc web quan tingui una finalitat comercial o lucrativa.

Llevat de l’autorització per a ús privat esmentada en el paràgraf anterior, o que es permeti explícitament una altra cosa, l’accés al lloc web no implica la concessió de cap tipus de permís, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels seus continguts.

OBERTA UOC PUBLISHING no assumirà cap responsabilitat que es pugui derivar de qualsevol alteració o manipulació d’aquesta pàgina web per part de tercers.

 

4. Limitació de la responsabilitat

En posar a la disposició de l’usuari aquesta pàgina web volem oferir-li tot un seguit de serveis i continguts de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la seva prestació així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, malgrat que OBERTA UOC PUBLISHING ha adoptat les mesures de seguretat que permet l’estat actual de la tecnologia, no pot garantir l’absència absoluta de virus o elements lesius, i en conseqüència, queda exonerada de qualsevol responsabilitat al respecte.

OBERTA UOC PUBLISHING no assumeix cap responsabilitat derivada, o que es pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.

Malgrat la presa de totes les precaucions necessàries per a proporcionar informacions actuals i exactes en el lloc web de l’EDITORIAL UOC, OBERTA UOC PUBLISHING no pot garantir l’actualització de tota la informació facilitada ni la manca d’errors o omissions.

Les opinions aparegudes en les publicacions, revistes i articles accessibles des del lloc web pertanyen als seus respectius autors. Així mateix, OBERTA UOC PUBLISHING no assumeix cap responsabilitat amb relació a la informació i els continguts de tota mena accessibles des del lloc web que hagin estat facilitats per tercers ni, en especial, els danys i perjudicis de qualsevol tipus vinculats al que s’ha dit anteriorment i que puguin produir-se per: (i) absència o deficiències de la informació facilitada als usuaris, la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (iii) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (iv) infracció del dret de protecció de dades, del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, i (v), en general, l’incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que siguin aplicables.

L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web i és l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que es derivi sobre la web, incloent-hi, enunciativament i no limitativament, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal. S’obliga l’usuari a mantenir indemne OBERTA UOC PUBLISHING de qualsevol reclamació derivada directament o indirectament dels fets, sense perjudici de les relacions contractuals entre les parts que es derivin de la comercialització dels nostres llibres, que estan regulades en les condicions generals de compra.

Tot el referent a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis de l’Estat espanyol. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut d’aquesta pàgina web, totes les parts se sotmetran, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.

OBERTA UOC PUBLISHING es reserva el dret de suspendre temporalment l’accés a la pàgina web www.editorialuoc.com per causes relacionades amb la millora, el manteniment o la revisió dels seus continguts o de la programació, i també per qualsevol altre motiu.

ATENCIÓ: Les presents condicions generals d’ús han estat establertes amb data 16/09/2014. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació. Si us plau, comproveu la data d’emissió cada vegada que us connecteu a la nostra pàgina web i així tindreu la certesa que no s’ha produït cap modificació que us afecti.